Privacyverklaring Drumwerk en Bergen Muziek

Drumwerk biedt drumworkshops/teamtrainingen en trainingen voor onderwijs en bedrijven.
Bergen Muziek verzorgt muzieklessen voor kinderen en volwassenen.

Voor het uitvoeren van onze kunst- en cultuureducatieve en workshop en teamtrainigs-activiteiten in de meest brede zin van het woord is het nodig persoonsgegevens van verschillende betrokkenen te verzamelen en te verwerken. Wij dragen zorg voor een correcte, veilige en transparante gegevensverwerking en volgen daarin de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Welke persoonsgegevens wij verwerken en waarom wij dit doen leest u in deze Privacyverklaring.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (betrokkene) is een persoonsgegeven. Denk aan naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres van een computer, gegevens over activiteiten van bezoekers van websites.

Wij verwerken alleen persoonsgegevens die u zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld door het invullen van formulieren of het bezoeken van de websites van Bergen Muziek en Drumwerk. In de tabel onderaan deze Privacyverklaring vindt u een overzicht van de gegevens die wij vastleggen.

De AVG maakt onderscheidt tussen persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens. Deze laatste hebben betrekking op gevoelige gegevens zoals bijvoorbeeld godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke voorkeur, gezondheid. Bergen Muziek en Drumwerk verwerken geen bijzondere persoonsgegevens.

Persoonsgegevens van kinderen onder de 16 jaar krijgen binnen de AVG extra aandacht. Wij verwerken persoonsgegevens van kinderen alleen na toestemming van de ouders.

Bergen Muziek en Drumwerk nemen geen besluiten op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken wij voor de volgende doelen:

  • Uitvoeren van lessen, trainingen en workshops
  • Verzenden van mails over (wijzigingen in) de activiteiten van Bergen Muziek en Drumwerk aan leerlingen, klanten en/of opdrachtgevers;
  • Contact opnemen als dit noodzakelijk is om de activiteiten uit te kunnen voeren;
  • Opmaken van lesovereenkomsten en facturen;
  • Informeren van docenten.

Voor het verwerken van gegevens moet een passende grondslag zijn. Voor Bergen Muziek en Drumwerk zijn drie gronden aan de orde:

  • uitvoering van de overeenkomst tussen Bergen Muziek dan wel Drumwerk en de leerling/klant/opdrachtgever;
  • een wettelijke verplichting;
  • toestemming van betrokkene.

Hoe lang worden de persoonsgegevens bewaard?

Bergen Muziek en Drumwerk bewaren de persoonsgegevens zo lang als nodig is voor het doel waarvoor we deze gebruiken. Het overzicht aan het eind van dit document geeft aan met welke reden we persoonsgegevens verwerken en hoe lang we de gegevens bewaren.

Zijn de persoonsgegevens veilig?

Bergen Muziek en Drumwerk nemen passende maatregelen om de persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging. Als zich onverwacht toch een incident voordoet, wordt direct opgetreden. Een datalek wordt gemeld aan de toezichthouder en zo nodig ook aan betrokkenen.

Worden persoonsgegevens met derden gedeeld?

Om lessen, workshops en trainingen te kunnen geven delen wij persoonsgegevens met docenten. Daarnaast wordt de website beheerd door een externe partij. Facturering gebeurt voor een deel automatisch en wordt uitgevoerd door een externe partij. Voor het opslaan van gegevens maken wij gebruik van cloud-oplossingen.

Wat wordt verwerkt via de website, cookies of vergelijkbare technieken?

Een cookie is een klein informatiebestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op het apparaat waarmee u de website bezoekt. Bergen Muziek en Drumwerk gebruiken functionele cookies op de websites. Deze zorgen ervoor dat de websites goed functioneren.

U kunt voorkomen dat cookies worden verwerkt door geen toestemming te geven dan wel de toestemming in te trekken. Intrekken van toestemming en verwijderen van historie doet u via de instellingen van de webbrowser op uw computer, tablet of smartphone.

Wat zijn uw rechten?

Als persoonsgegevens van u worden verwerkt, heeft u verschillende rechten. Toestemming die u heeft gegeven, kunt u te allen tijde intrekken. Ook heeft u recht op inzage, rectificatie en verwijdering (vergetelheid) mits hier geen wettelijke belemmeringen voor bestaan.

Uw recht op gegevensoverdraagbaarheid houdt in dat u Bergen Muziek kunt vragen u uw gegevens toe te sturen in een leesbaar computerbestand.

Een verzoek tot inzage, rectificatie, verwijdering, gegevensoverdracht of het intrekken van uw toestemming kunt u sturen aan joost@bergenmuziek.nl of info@drumwerk.nl.

Heeft u vragen?

Bergen Muziek en Drumwerk, gevestigd aan Rustenburgerpad 2, 2342 BT Oegstgeest, vertegenwoordigd door de heer J. van Bergen en Henegouwen, zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze Privacyverklaring.

Vragen over deze Privacyverklaring kunt u via onderstaande contactgegevens stellen. Ook een datalek kunt u melden op onderstaande mailadressen.

 

Contactgegevens:

www.bergenmuziek.nl

www.drumwerk.nl

Rustenburgerpad 2

2342 BT Oegstgeest

t + 31 6 30382702

joost@bergenmuziek.nl

info@drumwerk.nl

 

Overzicht verwerking persoonsgevens Bergen Muziek

 

Betrokkene Doel Persoonsgegeven Grondslag Bewaartermijn
Leerling Activiteiten conform lesovereenkomsten Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres Uitvoeren overeenkomst 7 jaar
Verzenden mails/nieuwsbrieven e-mailadres Toestemming Tot uitschrijving
Facturering Naam, adres, woonplaats Wet 7 jaar
Opdrachtgever Drumwerk Activiteiten conform offerte Drumwerk Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mail Uitvoeren overeenkomst 7 jaar
Verzenden mails/nieuwsbrieven e-mailadres Toestemming Tot uitschrijving
Facturering Naam, adres, woonplaats Wet 7 jaar
Bezoeker website Functioneren website IP-adressen

 

Toestemming Tot intrekken toestemming
Docenten (zzp) Inzet in dienstverlening Bergen Muziek Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres Uitvoeren overeenkomst 1 jaar na beëindiging overeenkomst
Facturering Naam, adres, woonplaats Uitvoeren overeenkomst

Wet

7 jaar